Usnesení č. 01/2006

Usnesení č. 01/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 2.11.2006 v 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

ověřuje:

  1. Platnost voleb do zastupitelstva obce a konstatuje, že všichni členové tohoto zastupitelstva byli právoplatně zvoleni a složili předepsaný slib.

schvaluje:

  1. Volbu starosty obce pana Jiřího Kodada, narozeného 1952, trvale bytem Dobronice u Bechyně 74.
  2. Volbu místostarosty obce pana Jaroslava Švece, narozeného 1953, trvale bytem Dobronice u Bechyně 26.

ukládá:

  1. Starostovi obce připravit na příští zasedání zastupitelstva obce návrh na složení výborů a komisí obce.

 


Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Antonín Hejlek, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad