Usnesení č. 32

Usnesení z 32. veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 11.3.2002 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Výsledek hospodaření obce za rok 2002, přednesený starostou obce (doklady uloženy v účetnictví obce).
  2. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně pro rok 2002.
  3. Výsledek inventarizace majetku obce dle předložených zpráv.
  4. Prodej části p.p. 14/2 dle zaměření p. Tomáši Komárkovi, trvale bytem Praha 4, za cenu 100,00 Kč/m2. Veškeré další náklady spojené s prodejem, včetně zaměření, hradí kupující.
  5. Postoupení práv a převzetí závazků dotčeným akcionářům společnosti Jihočeská Plynárenská a.s. (dále jen listina). V této listině je oznámeno, že společnost CP INVEST, s.r.o., jako komisionář převedla všechna svá práva nároky a závazky ze smluv mezi CP INVEST, s.r.o. a obcí týkajících se předmětných akcií na svého komitenta Oberösterreichische Ferngas Aktiengeselschaft a Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft všechna tato práva, nároky a závazky bez výhrad převzala. Zastupitelstvo souhlasí se zmocněním Oberösterreichische Ferngas Aktiengesellschaft k výkonu akcionářských práv z předmětných akcií.

zamítá:

  1. Žádosti p. Ing. Jana Dobiáše, Bechyně, a p. Romany Hadové, České Budějovice, o prodej částí p.p. 591/1 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně pod vystavěnými chatami (lesní pozemky).

bere na vědomí:

  1. Informace z jednání ohledně zařazení obce v souvislosti s reformou státní správy.
  2. Prodej nově vytvořených p.p. 165/2 dílu "a", 165/1 dílu "a", 705/1 a 705/2 o celkové výměře 245 m2, schválených k prodeji dne 3.7.2001 manželům Lebedovým a jejich synovi, Ing. Ondřeji Lebedovi, za stejných podmínek.

 


Starosta: Jiří Kodad