Usnesení č. 22/2013

Usnesení č. 22/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.09.2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočtové změny tak jak byly starostou obce předneseny a jejich návrh je součástí zápisu.
  2. Odprodej
  3. Komisi pro výběr dodavatele stavby a technologie úpravny vody obce ve složení: Antonín Hejlek – předseda komise, členové: Hana Buriánková, Josef Franěk a Rudolf Děkan.
  4. Návrh smlouvy o pronájmu částí veřejného prostranství na p.p. č. 82/11 a 744 v majetku obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad