Usnesení č. 29/2018

Usnesení 29/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.09.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Pronájem části pozemkové parcely KN č. 591/1 a p.p. KN č. 591/22 o celkové výměře cca 100 m2 majitelům nemovitosti č.e. 13.
 2. Výběr dodavatele části VO v počtu pěti svítidel – firmu JD Rozhlasy
 3. Odpis částky soudního řízení, jako pohledávky, která nebyla vymáhána   což jsou náklady soudního řízení ve výši 52 283,00 Kč
 4. Vyřazení majetku obce
 5. Příspěvek na úhradu dluhu obce Prameny ve výši 10 000,00 Kč

neschvaluje:

 1. Odprodej části pozemkové parcely KN č. 717/2.

bere na vědomí:

 1. Rozpočtové opatření č. 7/2018 a č. 8/2018, která jsou součástí zápisu.
 2. Kontrolu finančního výboru – zápisy 2A/2018 a 2B/2018 jsou součástí zápisu.

pověřuje:

 1. Místostarostu obce p. Hejlka, p. Ing. Bártu a p. Radvana, jednáním s dodavatelem opravy požárního vozidla
 2. Starostu obce jednáním s vlastníky p.p. KN č.698/38
 3. p. Hanu Buriánkovou a Ing. Zdeňka Bártu vypracováním návrhu odměňování členů zastupitelstva

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Pavel Černý
Starosta: Jiří Kodad