Usnesení č. 11/2019

Usnesení 11/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 10.12.2019 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočet Obce Dobronice u Bechyně tak, jak byl starostou obce předložen a je součástí zápisu, bez připomínek.
  2. Změnu ÚP č. 1 zkráceným postupem a to:
  3. Věcnou odměnu členu zastupitelstva.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtová opatření č. 10/2019 a 11/2019, jak byla přednesena a jsou součástí zápisu.
  2. Zprávu finančního výboru k návrhu rozpočtu obce.
  3. Dodatky
  4. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce a složení inventarizačních komisí

pověřuje:

  1. Starostu a místostarosty obce vypracováním návrhu vyhlášky o místních poplatcích a předložení k projednání tak, aby její platnost začínala datem 1.1.2021.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Pavel Černý, Ing. Lenka kodadová
Starosta: Jiří Kodad