Usnesení č. 21/2021

Usnesení 21/2021 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 24.6.2021 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Výčet záměrů které budou obsahem změny č. 1 ÚP Dobronice u Bechyně, a to
  2. Připojení k vodovodnímu řadu obce pro nemovitost čp. 3.
  3. Smlouvu na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci nemovitosti čp. 83.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové změny č. 04/2021 a 05/2021, které jsou přílohou zápisu.
  2. Úpravu prostranství před nemovitostí obce čp. 118.

ruší:

  1. Bod 2 usnesení č. 11/2019 ze dne 10.12.2019.

nevyhovělo:

  1. Žádosti majitelů nemovitosti čp. 87 o umístění ČOV na pozemkové parcele obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad