Obec Dobronice - Elektronická úřední deska

Úřad

Veřejná vyhláška

oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací obce Dobronice u Bechyně

OBECNÍ ÚŘAD DOBRONICE U BECHYNĚ

Dobronice u Bechyně 90
391 65 Dobronice u Bechyně

 

Číslo jednací: OUD 2018/076

Vyřizuje: Kodad Jiří

Telefon: +420724185691                                Dobronice u Bechyně dne  16.11.2018.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace obce Dobronice u Bechyně

Dne 15.11.2018 podala obec Dobronice u Bechyně, IČ 00512575, Dobronice u Bechyně 90,                391 65, žádost o zařazení vybraných pozemních komunikací na území obce Dobronice u Bechyně do kategorie místní komunikace.

Obecní úřad Dobronice u Bechyně, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), oznamuje, že bylo zahájeno správní řízení dnem 15.11.2018 tj. dnem doručení žádosti obce Dobronice u Bechyně ve věci zařazení pozemních komunikací na území obce Dobronice u Bechyně do kategorie místní komunikace.

Jedná se o pozemní komunikace označené v pasportu místních komunikací pod evidenčními čísly:

1c – 15c do kategorie místních komunikací III. třídy (§ 6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních komunikacích

1d do kategorie místních komunikací IV. třídy (§ 6 odst. 3 písm. c) zákona o pozemních komunikacích

 

Silniční správní úřad si je vědom, že tímto řízením mohou být dotčena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení, proto oznámil zahájení řízení veřejnou vyhláškou v souladu s ust.§ 144 zákona č.500/2004 Sb. o správním řízení ( dále jen správní řád).

Obecní úřad Dobronice u Bechyně, jako příslušný silniční správní úřad oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací na území obce Dobronice u Bechyně do kategorie místní komunikace a žádá účastníky řízení, aby své námitky uplatnili do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. (Doručením je ve smyslu ust.§25 zákona č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů, považován patnáctý den po vyvěšení)

Nedílnou součástí tohoto oznámení je přiložený Pasport místních komunikací obce Dobronice u Bechyně, který je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu Dobronice u Bechyně, nebo na elektronické úřední desce obce.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na obecním úřadě Dobronice u Bechyně v úředních hodinách.

 

Poučení:

 

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Mohou se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.                                                                                           

………………………………..

        Kodad Jiří

                     starosta obce Dobronice u Bechyně

 

 

Tento dokument musí být vyvěšen 15 dnů na úřední desce obce Dobronice u Bechyně

Vyvěšeno:  17.11.2018                                               Sejmuto:  2.12.2018

 

 

Razítko, podpis…………………………………                             Razítko, podpis………………………………….                         

 

 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád).

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řád

Obec Dobronice u Bechyně, IČ 00512575, Dobronice u Bechyně 90, 391 65 Dobronice u Bechyně

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu obdrží veřejnou vyhláškou na úřední desce obce Dobronice u Bechyně, včetně dálkového přístupu s využitím webových stránek obce)

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
02-tabulkova-cast-mistni-komunikace.pdf 330.4 Kb
03-tabulkova-cast-ucelove-komunikace.pdf 84.8 Kb
04-tabulkova-cast-prehled-vlastniku-pod-komunikacemi.pdf 132.9 Kb
05-graficka-cast-komunikace.pdf 843.5 Kb
05-graficka-cast-komunikace901243973.pdf 843.5 Kb

Dnes je: 21.11.2018

Svátek slaví: Albert

Veřejná vyhláška
oznámení o zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místních komunikací obce Dobronice u Bechyně
více
Usnesení č. 02/2018
Usnesení 02/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 15.11.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 01/2018
Usnesení 01/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 29.10.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Usnesení č. 29/2018
Usnesení 29/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.09.2018 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
více
Výzva
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Záměr obce
Pronájem prodejny a pohostinství
více
rozpočtová změna č. 8
více
Rozpočtový výhled
pro roky 2018 - 2022
více
schválený rozpočet 2018
Obec Dobronice u Bechyně
více
Výzva
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
více
Prohlídka hradu
Otevírací doby soukromého hradu Dobronice
více

Líbí se Vám nový vzhled stránek?

Ano
odpověď Ano (80%)
80%
Ne
odpověď Ne (20%)
20%