2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 03/2002

Usnesení č. 03/2002 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 18.12.2002 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Smlouvu o peněžním daru mezi obcí Dobronice u Bechyně a Jihočeskou energetikou a.s. České Budějovice.
  2. Smlouvuo o zřízení práva věcného břemene mezi obcí Dobronice u Bechyně a Povodím Vltavy s.p. České Budějovice na užívání části p.p. č. 735/1 – řeka Lužnice, za účelem vybudování podpěr mostní konstrukce.
  3. Rozpočtové provizorium do doby schválení rozpočtu obce na rok 2003.
  4. Částku 2.300.000,00 Kč na dokončení rekonstrukce mostu.
  5. Mimořádnou odměnu účetní obecního úřadu, paní Lence Koštialové, ve výši 4.000,00 Kč.

pověřuje:

  1. Starostu a místostarostu obce jednáním o smlouvě na provedení druhé etapy rekonstrukce mostu.
  2. Starostu a místostarostu obce provedením zjednodušeného výběrového řízení pro provedení druhé etapy rekonstrukce mostu.
  3. Finanční výbor zpracováním rozpočtu na rok 2003.

bere na vědomí:

  1. Složení inventarizačních komisí a termín inventarizace majetku obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku