2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 03/2006

Usnesení č. 03/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 14.12.2006 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Změny v rozpočtu obce tak jak byly předneseny předsedkyní finančního výboru a jsou přílohou zápisu.
 2. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně na rok 2007, který byl vyvěšen od 28.11.2006 na úřední desce obecního úřadu tak jak byl přednesen starostou obce a je přílohou zápisu.
 3. V souladu s §26 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Územní plán obce Dobronice u Bechyně.

  Vymezuje závaznou část územního plánu obce Dobronice u Bechyně:
  • textově v příloze č. 1 tohoto usnesení
  • graficky v hlavním výkrese v měřítku 1 : 5000

  Vymezuje veřejně prospěšné stavby:
  • textově v příloze č. 2 tohoto usnesení
  • graficky ve výkresu "veřejně prospěšné stavby" v měřítku 1 : 5000

  K návrhu schvalovaného územního plánu obce Dobronice u Bechyně byly podány v průběhu projednávání námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených řešením ÚPO; rozhodnuto o nich bylo následovně:
  • Jan Haškovec, Hradec Králové
   Návrh rozhodnutí o námitce – nesouhlas s vyřízením námitky ke konceptu řešení:
   Dne 28.3.2006 byla panem Haškovcem podána námitka k řešení konceptu územního plánu. Požadavek na zařazení celé parc.č. 25 v k.ú. Dobronice u Bechyně do území zastavitelného rodinnými domky nebyl akceptován, námitce nebylo vyhověno.
   Zdůvodnění vycházelo z obecných požadavků orgánů památkové péče požadující zachování odstupu zástavby od památkově chráněného kostela Panny Marie, zachování důstojného okolí pro tuto památku v podobě veřejné zeleně. Majiteli pozemku zůstává cca 150.000 zbývajících m2 pro zástavbu rodinnými domky.
   Případné pořádání poutí apod. v blízkosti kostela musí být v souladu s ochranou životního prostředí, památkovou péčí, dodržením požadavků hygieny – je to záležitost povolení a přípravy konkrétní akce.
   Nesouhlasu s vyřízením námitky ke konceptu se nevyhovuje.
  • Jiří Vogeltanz, Stanislava Vogeltanzová, Jiří Klenc, Realitní a zprostředkovatelské služby, Bechyně
   Návrh rozhodnutí o námitce – nesouhlas s vyřízením námitky ke konceptu řešení:
   Dne 27.6.2006 byla podána námitka k řešení konceptu územního plánu s požadavkem začlenění parcel č. 205, 206 a 207 v k.ú. Dobronice u Bechyně "pro využití na rekreační bydlení". Námitce nebylo vyhověno, území bylo i v návrhu územního plánu určeno jako území nezastavitelné.
   Důvody pro nezařazení lokality do zastavitelného území trvají:
   Poměrně velké množství stávajících rekreačních lokalit na území obce nelze dále rozšiřovat na úkor vysoké kvality přírodního prostředí, nutno v maximální míře dbát na zachování přírodních hodnot území. Navíc se jedná o zábor dalších rozsáhlých ploch zemědělského půdního fondu, z menší části i v ochranném pásmu lesních pozemků.
   Nově v námitce požadovaná "výstavba rodinných domků (objekty k trvalému bydlení)" je problematičtější z hlediska adekvátního dopravního napojení (zpevněné komunikace určité šířky, jejich zimní údržba atd.), řešení zásobování pitnou a likvidací splaškových vod.
   Nesouhlasu s vyřízením námitky ke konceptu se nevyhovuje.
  • Panství Bechyně a.s., Josef Šťáva, Zámek Bechyně
   Návrh rozhodnutí o námitce:
   Ad 1) Námitkou je poukazováno na parc.č. 591/6, k.ú. Dobronice u Bechyně, která navazuje na objekt bývalé lesovny, sloužící jako parkovací plocha, včetně umístění transformátoru. Parcela je evidentně určena návrhem územního plánu jako zastavitelné území – "bydlení rekreační" (lépe rozlišitelné je značení v detailu hlavního výkresu). Není tedy důvod k námitce.
   Ad 2) parc.č. 579/1, zastavěná chatami – chaty nejsou dosud zapsány na katastru nemovitostí. Parcela je součástí současně zastavěného území. Pokud však byly zkolaudovány a budou zapsány na katastru nemovitostí, není důvod v budoucnosti je ve změně územního plánu zakreslit.
   Ad 3) a 4) Parc.č. 578/1 (lesní pozemek) a parc.č. 591/2 jsou zastavěny pouze technickým vybavením lokality – čistírnou odpadních vod a studněmi. Stavby rovněž nejsou zapsány na katastru nemovitostí. Situování těchto staveb na určité parcele neznamená, že celá parcela je v územním plánu určena jako zastavitelná. Obě parcely jsou nevhodné k další zástavbě – území postižené záplavou v roce 2002, ochranné pásmo lesa a vlastní les, přírodně cenné území.
   Námitce je řešením návrhu územního plánu vyhověno.
 4. Vyhlášku obce Dobronice u Bechyně č. 07/2006 o závazných částech územního plánu Obce Dobronice u Bechyně.
 5. Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky ZŠ Bechyně č.ev. 285/2006-sml. mezi Obcí Dobronice u Bechyně a Městem Bechyně.
 6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o využívání systému nakládání s komunálním odpadem ve sběrném dvoře obce Opařany (smlouva ze dne 15.1.2002).

bere na vědomí:

 1. Příkaz k inventarizaci majetku obce ke dni 31.12.2006 a složení inventarizačních komisí jmenovaných starostou obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku