2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 04/2003

Usnesení č. 04/2003 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 11.2.2003 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně v předloženém znění.
  2. Zápisy o inventarizaci majetku obce tak, jak byly předneseny předsedy inventarizačních komisí.
  3. Smlouvu o provedení díla mezi obcí Dobronice u Bechyně a Dagmar Hálovou na odstranění a prořezávku rizikových dřevin v obci.
  4. Dodatek č. 9 ke smlouvě o převedení práv původce komunálních odpadů v obci Dobronice u Bechyně.
  5. Smlouvu o zajištění a financování základní dopravní obslužnosti a sdružení finančních prostředků mezi obcí Dobronice u Bechyně a Jihočeským krajem (4.000,00 Kč).

konstatuje:

  1. Že orgány obce Dobronice u Bechyně nejsou schopny zabezpečit řádný výkon přenesené působnosti na úseku sociálních dávek, řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky a na úseku přestupků. Z tohoto důvodu…

souhlasí:

  1. S uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městem Bechyně, jejímž předmětem bude výkon přenesené působnosti orgány Města Bechyně za Obec Dobronice u Bechyně.

pověřuje:

  1. Starostu obce podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu 7.

zamítá:

  1. Návrh na osvobození od platby daně z nemovitostí dle zákona č. 576/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zapsal: Jaroslav Švec
Ověřili: Jaroslav Černý, Antonín Hejlek
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku