2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 07/2003

Usnesení č. 07/2003 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 1.7.2003 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Změnu rozpočtové skladby paragraf 2413, položka 5171 – zvýšení rozpočtu na straně výdaje o částku 300.000,00 Kč na rekonstrukci místního rozhlasu.
 2. Zadání zakázky na rekonstrukci místního rozhlasu firmě TECHSONIC – ozvučovací technika, elektronická zařízení.
 3. Příspěvek na čistění studní pro občany postižené povodní v roce 2002 takto:
  • Občan s trvalým pobytem v obci Dobronice u Bechyně: do 4.500,00 Kč
  • Občan, majitel nemovitosti určené k rekreaci – majitel studny: 1.000,00 Kč
  • Občan, majitel nemovitosti určené k rekreaci – majitel vrtu: 500,00 Kč
  (kromě majitelů rekreačních chat, kteří mají v kupní smlouvě sjednáno věcné břemeno na dodávku vody)
  Faktura bude vystavena na Obec Dobronice u Bechyně.
  Podmínkou přidělení příspěvku je kolaudační rozhodnutí na studnu nebo vrt a prokázaná úhrada místních poplatků.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku