2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 11/2004

Usnesení č. 11/2004 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 3.2.2004 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky základních škol mezi městem Bechyně a obcí Dobronice u Bechyně v předloženém znění.
  2. Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti mezi Jihočeským krajem a obcí Dobronice u Bechyně v předloženém znění.
  3. Smlouvu o provedení díla mezi UA Projekce, Boleslavova 30, České Budějovice a obcí Dobronice u Bechyně – vyhotovení územního plánu obce Dobronice u Bechyně. O pořízení územního plánu bude požádán MěÚ odbor rozvoje Tábor.
  4. Zřizovací listinu veřejné knihovny obce Dobronice u Bechyně a knihovní řád v předneseném znění.

dočasně pozastavuje:

  1. Žádost o prodej části pozemkové parcely č. 259/4, oddělenou geometrickým plánem do p.p. č. 259/5 o výměře 390 m2 manželům Kořánkovým, trvale bytem Milevsko, do doby zpracování územního plánu obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku