2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 11/2008

Usnesení č. 11/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 28.2.2008 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Prodej pozemkové parcely č. 380 stavební o výměře 49 m2 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně za cenu 150 Kč paní Benediktové, trvale bytem Praha 4 Modřany, která je majitelkou rekreační chaty na uvedené pozemkové parcele. Záměr na odprodej byl zveřejněn na úřední desce obce Dobronice u Bechyně dne 25.1.2008.
  2. Směnu části pozemkové parcely č. 14/2 díl j o výměře 41 m2 ve vlastnictví obce Dobronice u Bechyně za část pozemkové parcely č. 14/5 díl l o výměře 3 m2, která je majetkem pana Tomáše Komárka, trvale bytem Praha 4. Cenové vyrovnání činí částku 3.700 Kč ve prospěch obce. Záměr obce na tuto směnu byl zveřejněn dne 25.1.2008 na úřední desce obce Dobronice u Bechyně.
  3. Členský příspěvek ve výši 1110 Kč do SMS České Republiky.
  4. Žádost o bezúplatný převod dílů mostní konstrukce BAILEY BRIDGE v hodnotě 338.576,70 Kč z Ředitelství silnic a dálnic ČR na obec Dobronice u Bechyně.
  5. Povodňový plán Výcvikového střediska UK Praha tak jak byl předložen a je uložen v dokumentaci obecního úřadu.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku