2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 12/2004

Usnesení č. 12/2004 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 31.3.2004 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Zápisy inventarizačních komisí obce o provedení inventarizace majetku obce za rok 2003 a výsledky inventarizace v plném rozsahu.
 2. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně v předneseném znění bez připomínek.
 3. Přeúčtování dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy zápisu.
 4. Likvidaci povodňového účtu a převod zůstatku účtu na termínovaný vklad.
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o využívání systému nakládání s odpadem ve sběrném dvoře obce Opařany.
 6. Změnu v rozpočtu obce:
  položka zvýšení o
  výdaje –
  veřejná zeleň
  3745/5169 7.000,00 Kč
  výdaje –
  lesní hosp.
  1031/5169 5.000,00 Kč
  1031/5139 18.000,00 Kč
  1031/5137 18.000,00 Kč
 7. Vstup obce Dobronice u Bechyně do sdružení právnických osob Bechyňsko, dle předložených stanov sdružení.
 8. Mimořádnou odměnu ve výši 3.000,00 Kč pro účetní obce p. Lenku Koštialovou, splatnou ve mzdách za měsíc březen 2004.

pověřuje:

 1. Starostu obce podpisem zakládacích listin sdružení právnických osob Bechyňsko.

bere na vědomí:

 1. Zápis ze zasedání finančního výboru.
 2. Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2003.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku