2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 12/2008

Usnesení č. 12/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 24.4.2008 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dobronice u Bechyně za rok 2007 tak jak byla předložena a jejíž kopie je součástí zápisu.
  2. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně za rok 2007 tak jak byl přednesen starostou obce. Kopie závěrečného účtu je součástí zápisu.
  3. Mimořádnou odměnu účetní obce p. Lence Koštialové.
  4. Žádost manželů Cmuntových, majitelů nemovitosti čp. 8, o připojení k vodovodu obce. Podmínky připojení připraví předseda komise výstavby do příštího zasedání.

neschvaluje:

  1. Žádost pana Jiřího Špindlera o připojení k topení obce pro nemovitost provozovnu pohostinství čp. 83.

bere na vědomí:

  1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a obcí Dobronice u Bechyně.

 


Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Antonín Hejlek, Jaroslav Švec
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku