2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 13/2008

Usnesení č. 13/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 2.7.2008 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření obce Dobronice u Bechyně za 5 měsíců roku 2008 tak jak byla předložena a jejíž kopie je součástí zápisu.
  2. Změny v rozpočtu obce tak jak byly předloženy předsedkyní finančního výboru a jsou součástí zápisu.
  3. Smlouvu o placení neinvestičních nákladů na žáky základní školy č.ev. 143/2008 sml. mezi městem Bechyně a obcí Dobronice u Bechyně.
  4. Smlouvu o placení neinvestičních nákladů na žáky mateřské školy č.ev. 144/2008 sml. mezi městem Bechyně a obcí Dobronice u Bechyně.

neschvaluje:

  1. Odprodej prioritních akcií České spořitelny a.s., firmě Cyrrus a.s.

pověřuje:

  1. Starostu a místostarostu obce předběžným nezávazným jednáním s firmou Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim o vypracování provozní evidence vodovodu a kanalizace a dále jednáním s firmou Garanta cz o možnosti dotačních titulů pro obec.

bere na vědomí:

  1. Dopis p. Beranové s návrhem na vzhled travnaté plochy u kaštanu před nemovitostí čp. 83.

 


Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku