2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 14/2008

Usnesení č. 14/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 11.9.2008 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Mandátní smlouvu mezi obcí Dobronice u Bechyně a firmou GARANTA CZ a.s. se sídlem Kněžská 365/22, České Budějovice na zpracování dokumentace potřebné pro žádost o dotaci a případnou realizaci výběrového řízení na rekonstrukci vodovodu.
  2. Bezúplatný převod pozemku pp.č. 711/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, způsob ochrany kulturní památka v k.ú. Dobronice u Bechyně, z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví obce Dobronice u Bechyně.

bere na vědomí:

  1. Zápis z dílčího přezkumu hospodaření obce za období od 1.1.2008 do 20.8.2008 tak jak byl starostou obce přednesen a jehož kopie je součástí zápisu.
  2. Zápis z kontroly provedené kontrolním výborem č. 01/08.
  3. Zápisy z kontrol provedených finančním výborem č. 1, 1R, 2, 2R/2008.

pověřuje:

  1. Starostu a místostarostu obce jednáním o výše uvedené mandátní smlouvě.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku