2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 15/2008

Usnesení č. 15/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 11.11.2008 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Změny v rozpočtu obce tak jak byly starostou obce navrženy a jsou součástí zápisu.
  2. Příspěvek pro novorozence ve výši 5.000,00 Kč (pět tisíc korun českých): Děkanová Natálie, narozená 28.07.2008, Dobronice Bechyně 34.
  3. Limit pro předvánoční setkání občanů obce ve výši 8.000,00 Kč.
  4. Žádost o dotaci na realizaci nových internetových stránek obce a podání žádosti o dotaci na tuto službu z dotačního titulu Akční plán programu rozvoje kraje pro rok 2008.
  5. Uzavření smlouvy s MAS Lužnice o.s. na pronájem pozemkové parcely obce KN č. 591/1 20 m2 na dobu 5 let pro umístění odpočinkového setu pro turisty za 1,00 Kč za rok.
  6. Výplatu mimořádné sociální dávky ve výši 1.000,00 Kč (jeden tisíc korun) na osobu dle navrhovaného seznamu, který je přílohou zápisu.

bere na vědomí:

  1. Zprávu starosty obce o uzavření mandátní smlouvy s firmou Garanta a.s. (viz usnesení č. 14/2008) a zprávu o podání žádosti na rekonstrukci vodovodu obce.
  2. Návrh na realizaci nových internetových stránek obce.
  3. Termín předvánočního setkání občanů v sobotu 13.12.2008 od 18:00 hodin.

pověřuje:

  1. finanční výbor předložením návrhu rozpočtu obce na rok 2009 tak, aby mohl být projednán do 15.12.2008.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Antonín Hejlek
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku