2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 16/2008

Usnesení č. 16/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 10.12.2008 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočet obce pro rok 2009 tak jak byl předsedkyní finančního výboru přednesen a je součástí zápisu.
  2. Pravidla pro poskytování finančního příspěvku pro novorozené občany obce.
  3. Smlouvu o placení neinvestičních nákladů na žáky základních škol č.ev. 244/2008 sml. mezi městem Bechyně a obcí Dobronice u Bechyně.
  4. Změnu odměňování členů zastupitelstva obce a smluvní odměnu účetní obce.
  5. Výplatu mimořádné odměny pro účetní obce.
  6. Směrnici č. 02/2008.
  7. Změnu usnesení č. 11/2008 ze dne 28.2.2008 tak, že schvaluje prodej části pozemkové parcely č. 14/2 díl „j“ v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, v majetku obce Dobronice u Bechyně, panu Tomáši Komárkovi, bytem Praha 4.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o hospodaření obce Dobronice u Bechyně za 11 měsíců roku 2008.

 


Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku