2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 19/2005

Usnesení č. 19/2005 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 8.2.2005 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Odprodej části pozemkové parcely oddělené z pp. č. 734/1 geometrickým plánem č. 283-92/2004, označenou č. 734/18 o výměře 92 m2, dále pozemkovou parcelu č. 734/3 o výměře 36 m2 manželům Jindřichu a Miladě Čunátovým, majitelům nemovitosti čp. 19, trvale bytem Tábor, za cenu 50,00 Kč/1m2.
  2. Pronájem prodejny a pohostinství obce Dobronice u Bechyně panu Luboši Marešovi, trvale bytem Stálec, za cenu 500,00 Kč za 1 měsíc. Vodné je stanoveno částkou 200,00 Kč za 1 měsíc a paušální částka za odpady ve výši 200,00 Kč za 1 měsíc.
  3. Dodatek č. 11 ke smlouvě o převodu výkonu práv původce komunálních odpadů s firmou Rumpold s.r.o. provozovna Tábor na rok 2005.
  4. Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl -místní rozhlas- s OSA Praha.
  5. Účast obce a jejích subjektů v mikroregionu MAS Lužnice – občanské sdružení, pro možnost využití programu LEADER ČR, vyhlášeným MZe ČR.
  6. Výsledky inventarizace tak, jak byly předneseny. Zápisy inventarizačních komisí jsou součástí zápisu zasedání zastupitelstva obce.

pověřuje:

  1. Starostu a místostarostu obce uzavřením nájemní smlouvy na pronájem prodejny a pohostinství s panem Lubomírem Marešem, trvale bytem Stálec.

bere na vědomí:

  1. Výpověď nájemní smlouvy na prodejnu a pohostinství paní Jaroslavy Novotné, trvale bytem Opařany, ke dni 10.4.2005.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku