2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 20/2005

Usnesení č. 20/2005 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 13.4.2005 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně tak jak byl přednesen a je přílohou zápisu.
  2. Zprávu o přezkumu hospodaření obce Dobronice u Bechyně, zpracovanou kontolní pracovnicí KÚ JčK, odboru ekonomického, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí p. Magdalenou Vančurovou, kterou přednesl starosta obce a kopie je přílohou zápisu.
  3. Změnu rozpočtu obce, výdajová část, paragraf 3745, odvětví 5137, na částku 70.000,00 Kč na nákup samochodné sekačky pro údržbu zelených ploch obce.
  4. Záměr obce na provedení směny částí pozemkové parcely č. 715/1 oddělenou geom. plánem č. 286/44-2005 díl „a“ o výměře 15 m2, za část p.p. č. 422, oddělenou geom. plánem č. 251-134/2001, označenou jako p.p. č. 731/2 o výměře 90 m2, s panem Janem Haškovcem, bytem Hradec Králové.
  5. Záměr obce zakoupit část p.p. č. 420/2, oddělenou geom. plánem č. 251-134/2001 ověřeným dne 1.11.2001 pod č. 38/2001 a schváleným Katastrálním úřadem v Táboře dne 17.4.2002 pod č. 396/02, označenou p.č. 739/3 o výměře 48 m2 od p. Jiřího Vavery, Sedlečko, a p. Marie Vaňáskové, Tábor.
  6. Platbu neinvestičních nákladů pro MŠ Bechyně, ve výši 220,00 Kč za jednoho žáka a měsíc.
  7. Dohodu o hrazení neinvestičních nákladů za žáka ZŠ, mezi městem Týn nad Vltavou a obcí Dobronice u Bechyně.
  8. Mimořádnou odměnu pro účetní obce Dobronice u Bechyně paní Lenku Koštialovou, ve výši 4.000,00 Kč, splatnou za měsíc duben.

bere na vědomí:

  1. Zprávu starosty obce o aktuálním stavu ve věci přidělení a schválení znaku obce a praporu obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Antonín Hejlek, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku