2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 23/2005

Usnesení č. 23/2005 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 22.9.2005 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Nedoporučit námitku pana Ing. arch. Evžena Kyllara, Praha 5, vlastníka p.p. č. 217 a 191/21 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, k zařazení uvedených parcel do ZPF a požadavek k využití na rekreační bydlení v ÚPD obce (námitka byla projednána zastupitelstvem obce na zasedání dne 9.8.2005, nebyl však k dispozici písemný materiál).
  2. Doporučit žádost Panství Bechyně a.s. jako vlastníka p.p. č. 591/5 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně k zařazení uvedené parcely do rekreační skupinové zástavby v ÚPD obce. Ostatní p.p. č. 591/2, 591/4, 591/6, 578/1 a 579/1 se k zařazení pro uvedený účel nedoporučují (konkretizace pozemků pro požadovanou zástavbu byla doručena v pozdějším termínu).
  3. Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů za žáky ZŠ, č.ev. 113/2005-sml. mezi městem Bechyně a obcí Dobronice u Bechyně.
  4. Podání žádosti o příspěvek z POV na opravu místní komunikace k Capouchovům a na Ovčín pro rok 2006.

bere na vědomí:

  1. Žádost o opravu příjezdové cesty v chatové osadě Na Nivách a odpověď obce na uvedený dopis.
  2. Dopis paní Pavlíčkové k požadavku na vyřešení vtoku povrchové vody na její pozemek a odpověď obce na její dopis.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku