2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 24/2005

Usnesení č. 24/2005 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 15.11.2005 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočtové změny pro rok 2005 tak jak byly předneseny starostou obce a jejichž seznam je součástí zápisu.
  2. Žádost o dotaci z POV pro rok 2006 na opravy místních komunikací parc. číslo KN část 702/3, část 70704/1 a část 705/3 směrem na Ovčín a dále žádost o dotaci z POV na opravu místní komunikace parc. číslo KN část 734/17 k Capouchovi.
  3. Jmenný seznam občanů, navržených pro výplatu jednorázové sociální dávky pro rok 2005 tak jak byl přeložen předsedou kulturní asociální komise a je přílohou tohoto zápisu.
  4. Záměr obce Dobronice u Bechyně na bezúplatný převod pozemkových parcel KN 739/2 a 739/3 v k.ú. Dobronice u Bechyně Jihočeskému kraji – SÚS za účelem rozšíření silnice III. třídy do obce.

ukládá:

  1. Uspořádání předvánočního setkání občanů obce dne 17.12.2005. Náklady nesmí přesáhnout částku 8.000,00 Kč.
  2. Předsedkyni finančního výboru a starostovi obce předložit rozpočet obce tak, aby mohl být schválen do 15.12.2005.
  3. Předsedovi kulturní a sociální komise organizaci předvánočního setkání občanů a provedení výplaty jednorázových sociálních dávek pro rok 2005.

bere na vědomí:

  1. Hospodaření obce za devět měsíců roku 2005.

 


Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Luboš Koliha, Antonín Hejlek
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku