2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 25/2005

Usnesení č. 25/2005 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 13.12.2005 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně tak jak byl přednesen předsedkyní finančního výboru p. Hanou Buriánkovou. Rozpočet je přílohou zápisu.
  2. Obecně závaznou vyhlášku obce Dobronice u Bechyně č. 06/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Dobronice u Bechyně č. 05/2003 o místních poplatcích.
  3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zabezpečení separovaného sběru odpadu ke smlouvě ze dne 30.6.2004.
  4. Smlouvu o placení neinvestičních nákladů za žáky základních škol č.ev. 158/2005-sml., mezi městem Bechyně a obcí Dobronice u Bechyně.
  5. Zvýšení rozpočtu obce pro rok 2005 v příjmové části pol. 4122–5512 o částku 360,00 Kč.

bere na vědomí:

  1. Dopis paní Hany Topolánkové, Praha 3.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku