2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 26/2006

Usnesení č. 26/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 8.3.2006 v 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně tak jak byl přednesen a je přílohou zápisu.
  2. Souborné stanovisko a pokyny pro dokončení návrhu ÚPO Dobronice u Bechyně tak jak bylo předneseno a je uloženo u konceptu ÚPD.
  3. Členský příspěvek Mikroregionu Bechyňsko ve výši 10 Kč na jednoho občana přihlášeného k trvalému pobytu v obci ke dni 1.1.2006.
  4. Dodatek č. 12 ke smlouvě o převedení výkonu práv původce komunálních odpadů v obci mezi obcí Dobronice u Bechyně a Rumpold s.r.o. Praha, pracoviště Tábor.
  5. Mimořádnou odměnu pro účetní obce paní Lenku Koštialovou ve výši 4.000 Kč.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Dobronice u Bechyně za rok 2005, tak jak byla přednesena a jejíž kopie je přílohou zápisu.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Antonín Hejlek
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku