2008 a starší
Tisk článku

Usnesení č. 27/2006

Usnesení č. 27/2006 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 11.5.2006 v 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Změnu v rozpočtu obce takto: Silnice paragraf 2212, položka 5169, zvýšení částky z 546.000,00 Kč na částku 960.000,00 Kč. Ztráta, která se tímto navýší o 414.000,00 Kč bude pokryta z přebytku hospodaření minulých let.
  2. Plán odpadového hospodářství zpracovaný firmou ECO trend pro společenství obcí Opařany, Stálec, Řepeč a Dobronice u Bechyně v předloženém znění bez připomínek.
  3. Záměr obce Dobronice u Bechyně na nákup pozemkové parcely PK č. 730/1 díl 2 o výměře 324 m2 od Lesů ČR s.p. a bezúplatný převod pozemkové parcely PK č. 730/1 díl 1 o výměře 759 m2 od ÚZSVM.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o průběhu povodně ve dnech 27.3.2006 – 14.4.2006.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku