2009
Tisk článku

Usnesení č. 19/2009

Usnesení č. 19/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 11.5.2009 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně za rok 2008 tak jak byl zastupitelstvu obce předložen a je uložen v účetních dokladech obce pro rok 2008.
  2. Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce Dobronice u Bechyně za rok 2008 tak jak byla předložena a její kopie je součástí zápisu.
  3. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu – umístění kabelu NN na p.p. č. 579/2 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně a E.on Distribuce a.s. České Budějovice.
  4. Členský příspěvek SMS ČR ve výši 1.105,00 Kč na rok 2009.
  5. Finanční příspěvek pro novorozence ve výši 5.000,00 Kč pro Adélu Kolihovou, narozenou 26.2.2009, Dobronice u Bechyně 92.
  6. Mimořádnou odměnu pro pana Jaroslava Fraňka za práce spojené s převodem internetových stránek obce na nové.
  7. Firmu W Partner Bechyně, jako dodavatele zařízení pro zřízení kontaktního místa Czech POINT při OÚ Dobronice u Bechyně.
  8. Úhradu nákladů za nocleh při návštěvě z obce Lípa ve dnech 22.–24.5.2009 v Penzionu U Jezu.
  9. Žádost pana Jiřího Špinlera o zřízení předzahrádky u provozovny pohostinství U Kaštanu za podmínek uvedených v zápise.

zamítá:

  1. Žádost o změnu územního plánu obce pana Ing. Jiřího Vogeltanze z důvodu zřízení fotovoltaické elektrárny na p.p. č. 207/5 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Antonín Hejlek
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku