2009
Tisk článku

Usnesení č. 21/2009

Usnesení č. 21/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 27.10.2009 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Změny v rozpočtu obce ke dni 31.10.2009 tak jak byly předneseny a jsou součástí zápisu.
 2. Smlouvu o placení neinvestičních nákladů za žáky základních škol mezi Městem Bechyně a Obcí Dobronice u Bechyně ev.č. 328/2009 sml.
 3. Smlouvu o dílo na zimní údržbu místních komunikací mezi Zemědělským družstvem Opařany a Obcí Dobronice u Bechyně.
 4. Převod pozemkové parcely KN č.st. 422 o výměře 42 m2
 5. Vyplacení mimořádné sociální dávky dle schválených pravidel, ve výši 1.000,00 Kč na osobu v prosinci 2009.
 6. Finanční limit do výše 9.000,00 Kč na uspořádání setkání občanů a termín 12. prosince 2009 pro toto setkání.

zmocňuje:

 1. Starostu obce provádět rozpočtová opatření dle § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2, zákona 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů, do výše 200.000,00 Kč (slovy dvěstětisíckorun).

mění Usnesení č. 14/2008 takto:

 1. schvaluje bezúplatný převod pp.č. 711/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Dobronice u Bechyně z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dobronice u Bechyně.

bere na vědomí:

 1. Zprávu o hospodaření obce Dobronice u Bechyně za 9 měsíců roku 2009.
 2. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce ke dni 31.8.2009.
 3. Zápisy z kontrol provedených finančním výborem.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku