2009
Tisk článku

Usnesení č. 22/2009

Usnesení č. 22/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 15.12.2009 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Změny v rozpočtu obce ke dni 30.11.2009 tak jak byly předneseny a jsou součástí zápisu.
  2. Rozpočet obce na rok 2010 jako vyrovnaný, tak jak byl předsedkyní finančního výboru přednesen a jeho návrh je součástí zápisu.
  3. Změnu usnesení 17/2009 ze dne 23.1.2009 (bezúplatný převod pozemkových parcel 726/1, 693/9 a částí pozemkových parcel KN č. 582/1 a 191/1 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně mezi majitelem Panstvím Bechyně a.s. a obcí Dobronice u Bechyně) takto:
    odkoupení pozemkových parcel 726/1, 693/9 a částí pozemkových parcel KN č. 582/1, 579/3 a 191/1 (p.č. 703/6 dle GP č. 316-611/2007) v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně od Panství Bechyně SE – evropská akciová společnost za cenu 100,00 Kč.
  4. Zvýšení nájemného v obecním bytě od 1.1.2010 na částku 7,00 Kč/m2 a měsíc.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o hospodaření obce Dobronice u Bechyně za 11 měsíců roku 2009.
  2. Zápisy z kontrol provedených kontrolním výborem.

nesouhlasí:

  1. Se záměrem vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemku rodiny Mrzenových a spol. u kapličky. O názor na tuto výstavbu požádal osobně pan Ladislav Děkan.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Antonín Hejlek
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku