2010
Tisk článku

Usnesení č. 02/2010

Usnesení č. 02/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 9.12.2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Změny v rozpočtu obce tak jak byly předneseny předsedkyní finančního výboru paní Hanou Buriánkovou a jejichž seznam je součástí zápisu.
 2. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně pro rok 2011 tak, jak byl starostou obce přednesen a jeho kopie je součástí zápisu.
 3. Odprodej pozemkové parcely KN č. 162/3 o výměře 335 m2 – zahrada a pozemkové parcely KN č. stav. 148 o výměře 51 m2 vše v kú. a obci Dobronice u Bechyně, paní Janě Danielové, Radimovická 23/1419, Praha 4, za cenu 300,00 Kč za 1 m2.
 4. Odprodej části pozemkové parcely KN č. 700, která bude oddělena geometrickým plánem, paní Daně Valentové, 5. května 783, Bechyně, za cenu 15,00 Kč za 1 m2.
 5. Žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemkových parcel KN č. 709/1, 718 a 719 vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. a obci Dobronice u Bechyně z vlastnictví České Republiky, právo hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dobronice u Bechyně. Obec Dobronice u Bechyně se zavazuje o převáděné nemovitosti řádně pečovat a užívat je jako komunikace. Dále se zavazuje, že převáděné nemovitosti nebudou využívány ke komerčním účelům třetím osobám, nebudou prodány, darovány či jinak zcizeny a nebudou použity jako předmět zástavy, to vše po dobu 5-ti let od doby právního účinku vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu.
  Za porušení výše uvedených závazků, nebo některého z nich ve stanovené lhůtě, souhlasí obec Dobronice u Bechyně se smluvní pokutou ve výši ceny, kterou měla převáděná nemovitost ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.
 6. Odměny za výkon funkce starosty, místostarosty, předsedů výborů a komisí a členů zastupitelstva ve stávající výši.
 7. Výplatu mimořádné sociální dávky pro občany s trvalým pobytem v obci dle pravidel schválených usnesením zastupitelstva obce č. 09/2007 ze dne 22.11.2007.
 8. Cenu dárkových balíčků předávaných u příležitosti životního jubilea ve výši 300,00 Kč
 9. Uspořádání předvánočního setkání občanů dne 11.12.2010 s finančním limitem 10.000,00 Kč.
 10. Příspěvek ve výši 1.000,00 Kč pro Český svaz včelařů o.s., základní organizace Stálec, na běžnou činnost.

neschvaluje:

 1. Žádost paní PhDr. Jarmily Černé, Bozděchova 970/11, Praha 5, o prodej pozemkové parcely KN č. 734/16.

bere na vědomí:

 1. Rozpočtové opatření provedené starostou obce ke dni 12.11.2010.
 2. Zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období od 01.01.2010 do 15.11.2010 bez připomínek.
 3. Informaci o návrhu smluv na uložení a svoz odpadů s obcí Opařeny a dopravcem panem Dodkem.
 4. Složení inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2010.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku