2010
Tisk článku

Usnesení č. 24/2010

Usnesení č. 24/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 30.3.2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně za rok 2009 tak jak byl přednesen a jeho kopie je součástí zápisu.
  2. dodatek č. 3 ke smlouvě o využití systému k nakládání s komunálním odpadem mezi Obcí Opařany a Obcí Dobronice u Bechyně.
  3. Mimořádnou odměnu pro účetní obce.

neschvaluje:

  1. Návrh pana Ing. Jiřího Vogeltanze na změnu územního plánu obce a zahrnutím pozemkové parcely č. 207/5 do územního plánu jako pozemek na funkční využití pro výrobu a podnikání.
  2. Odprodej akcií České spořitelny společnosti FINANCE Zlín.

bere na vědomí:

  1. Zápis o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2009, jak byl přednesen a jeho kopie je součástí zápisu.
  2. Žádost pana Slavomíra Kolihy a pověřuje starostu obce dalším jednáním.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku