2010
Tisk článku

Usnesení č. 25/2010

Usnesení č. 25/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 29.6.2010 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Smlouvu o placení neinvestičních nákladů za žáky ZŠ Bechyně č.ev. 203/2010–sml. za období leden – červen 2010 mezi Obcí Dobronice u Bechyně a Městem Bechyně.
 2. Žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemkových parcel číslo 713, 714, 726/8, 729 a 730/1, vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. a obci Dobronice u Bechyně, z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dobronice u Bechyně.
 3. Žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemkových parcel 709/1, 718 a 719, vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. a obci Dobronice u Bechyně z vlastnictví České republiky, právo hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dobronice u Bechyně.
 4. Žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemkové parcely 730/1, díl 1 ostatní plocha – ostatní komunikace v k.ú. a obci Dobronice u Bechyně z vlastnictví České republiky, právo hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dobronice u Bechyně.
  Obec Dobronice u Bechyně se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji jako veřejně přístupnou účelovou komunikaci. Dále se zavazuje, že převáděná nemovitost nebude využívána ke komerčním účelům třetím osobám, nebude prodána, darována či jinak zcizena a nebude použita jako předmět zástavy, to vše po dobu 5-ti let od doby právního účinku vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu.
  Za porušení výše uvedených závazků, nebo některého z nich ve stanovené lhůtě, souhlasí Obec Dobronice u Bechyně se smluvní pokutou ve výši ceny, kterou měla převáděná nemovitost ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.
 5. Finanční příspěvek pro novorozence: Jan Kodad, narozen 8.3.2010, Dobronice u Bechyně 74, dle pravidel obce ve výši 5.000,00 Kč.
 6. Dočasné uzavření cesty pro pěší parcelní číslo 700 ostatní plocha – ostatní komunikace, po dobu nezbytně nutnou pro zakonzervování hradeb zříceniny hradu. Technické řešení uzávěry provede panství Bechyně SE na vlastní náklady.

neschvaluje:

 1. Žádost manželů Pavla a Ivany Kreuzových, Praha 3, o odprodej části pozemkové parcely 665/27.

bere na vědomí:

 1. Zprávu o hospodaření obce za 5 měsíců roku 2010 tak jak byla přednesena a je součástí zápisu.
 2. Komunitní plán sociálních služeb na Bechyňsku, tak jak byl předložen.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Antonín Hejlek
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku