2010
Tisk článku

Usnesení č. 27/2010

Usnesení č. 27/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 14.9.2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Zápis č. 1/2010 a 1A/2010 z kontroly provedené finančním výborem dne 6.8.2010.
  2. Zápis č. 1/2010 z kontroly provedené kontrolním výborem dne 16.7.2010.
  3. Změny v rozpočtu obce ke dni 30.9.2010, tak jak byly starostou obce předneseny a jejich seznam je součástí zápisu.

neschvaluje:

  1. Udělení souhlasu pro stavbu přístřešku na p.p. KN 146 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o hospodaření obce za 8 měsíců roku 2010.

pověřuje:

  1. Starostu, místostarostu a předsedu komise výstavby zajištěním zpracování odborného posudku vlivu vodního toku Dobronický potok na stabilitu zdiva s výhledem na případné přijatelné řešení.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku