2011
Tisk článku

Usnesení č. 03/2011

Usnesení č. 03/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 2.3.2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Výsledky inventarizace majetku obce tak jak byly předsedkyní finančního výboru paní Hanou Buriánkovou předneseny a jsou uloženy v účetnictví obce.
  2. Zápisy z kontrol provedených výborem finančním a výborem kontrolním a jejichž kopie jsou součástí zápisu.
  3. Smlouvu o zajištění provozu sběrného dvora v Opařanech mezi Obcí Dobronice u Bechyně a firmou RUMPOLD s.r.o. Praha.
  4. Smlouvu o provozování systému svozu separovaného odpadu mezi Obcí Dobronice u Bechyně a firmou RUMPOLD s.r.o. Praha.
  5. Smlouvu servisní mezi Obcí Dobronice u Bechyně a firmou JD ROZHLASY s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm.

neschvaluje:

  1. Žádost pana Karla Štětiny, Pujmanové 1555/4, Praha 4, o zařazení pozemkových parcel č. 147/1 a 147/2 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně do územního plánu obce jako pozemky určené k zástavbě.

promíjí:

  1. Úhradu penále za pozdní úhradu nájemného za pozemkovou parcelu č. 591/12 a část 591/1 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Luboš Koliha, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku