2011
Tisk článku

Usnesení č. 04/2011

Usnesení č. 04/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.4.2011 ve 20:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Zprávu o výsledku přezkumu hospodaření obce za rok 2010 bez připomínek.
  2. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně za rok 2010 tak jak byl předložen a jeho kopie je součástí zápisu.
  3. Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího zřízení práva věcného břemene na pozemkové parcele KN č. 572/1 v obci a kú. Dobronice u Bechyně, mezi Obcí Dobronice u Bechyně a společností Eon Distribuce České Budějovice.
  4. Pronájem části pozemkové parcely KN č. 164/1 panu Antonínovi Hejlkovi, Dobronice u Bechyně 93, za cenu 1 Kč za 1m2 a rok.
  5. Finanční příspěvek novorozenci – Tereze Kolihové, Dobronice u Bechyně 92, dle pravidel obce.
  6. Upřesnění ceny požární stříkačky, jejíž nákup byl schválen usnesením č. 23/2010, z 85.000,00 Kč na 86.000,00 Kč.

neschvaluje:

  1. Žádost paní Marie Mrzenové, Dobronice u Bechyně 39, o zařazení pozemkové parcely KN č. 210 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně do zastavitelné plochy obce.
  2. Směnu pozemkové parcely KN č. 700 v obci a kú. Dobronice u Bechyně za pozemkové parcely KN č. 693/9, 726/1, 703/6 (oddělené z p.p. č. 191/1 a 191/19.
  3. Doporučit ke schválení žádost o pronájem garáže obce paní Boženě Komárkové, z důvodu vlastního využití.

bere na vědomí:

  1. Rozpočtové opatření č. 01/2011.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku