2011
Tisk článku

Usnesení č. 06/2011

Usnesení č. 06/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 7.7.2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Účast v elektronické dražbě na pozemkovou parcelu PK č. 288/7 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, a to až do výše podání 200.000,00 Kč.
  2. Odprodej části pozemkové parcely KN č. 737/1 o výměře 2 m2 paní Marii Pouzarové, Dobronice u Bechyně 73.
  3. Odkoupení pozemkové parcely KN č. 191/34 – lesní půda, v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.
  4. Zhotovení pevného povrchu místní komunikace KN č. 702/3.

pověřuje:

  1. Starostu a místostarostu obce účastí na elektronické dražbě pozemkové parcely PK č. 288/7 a realizací případného převodu do majetku obce.

stanovuje:

  1. Komisi pro výběr dodavatele na položení recyklátu na místní komunikaci ve složení Antonín Hejlek, Rudolf Děkan, Hana Buriánková.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku