2011
Tisk článku

Usnesení č. 07/2011

Usnesení č. 07/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 27.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Změny v rozpočtu obce tak jak byly starostou obce předloženy a jsou součástí zápisu.
  2. Úhradu občerstvení pro SDH Dobronice u Bechyně podaného u příležitosti slavnostního předání renovovaného požárního vozidla dne 24.09.2011 do výše 4000,00 Kč.

pověřuje:

  1. Komisi výstavby zpracováním návrhu cen majetku obce, tak aby odpovídaly předpisům zákona a předložení tohoto návrhu ke schválení na následujícím zasedání zastupitelstva obce.
  2. Předsedu sociální a kulturní komise zajištěním hudby na předvánoční setkání občanů.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o hospodaření obce za 8 měsíců roku 2011, kterou přednesl starosta obce a která je součástí zápisu.
  2. Zprávu o provedené kontrole kontrolním výborem, přednesenou předsedou kontrolního výboru panem Josefem Fraňkem. Zápis z kontroly je součástí zápisu.
  3. Zprávu o provedené kontrole finančním výborem, přednesenou předsedkyní finančního výboru paní Hanou Buriánkovou. Zápis z kontroly je součástí zápisu.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku