2011
Tisk článku

Usnesení č. 08/2011

Usnesení č. 08/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 26.10.2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Změny v rozpočtu obce tak jak byly starostou obce předloženy a jsou součástí zápisu.
  2. Místní program obnovy venkova tak jak byl přednesen, schválen a je součástí zápisu.
  3. Podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova na akce.
  4. Změny v ocenění majetku obce tak jak byly předsedou komise výstavby předneseny, jsou uloženy v účetnictví obce a přiloženy k zápisu.

neschvaluje:

  1. Žádost pana Štětiny o zmírnění tvrdosti vyhlášky č. 05/2003, čl. 39, odst. 4.
  2. Žádost pana MUDr. Otta o odprodej pozemkové parcely KN č. 580/2 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření obce za období 1–9/2011.

pověřuje:

  1. Starostu a účetní realizací opatření vedoucích k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Rudolf Děkan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku