2011
Tisk článku

Usnesení č. 09/2011

Usnesení č. 09/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 1.12.2011 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Změny v rozpočtu obce tak jak byly starostou obce předloženy a jsou součástí zápisu.
  2. Rozpočet obce pro rok 2012 jako vyrovnaný.
  3. Výplatu jednorázové sociální dávky pro občany s trvalým pobytem v obci dle pravidel schválených usnesením zastupitelstva obce č. 09/2007 ze dne 22.11.2007.
  4. Směrnici k provedení inventarizace majetku a závazků obce.
  5. Plán odpisů hmotného investičního majetku a drobného investičního majetku.
  6. Smlouvu příkazní smlouvy mezi Obcí Dobronice u Bechyně a firmou Foresta SG, a.s., Vsetín, o sjednání smlouvy o prodeji dřeva na pni.
  7. Dočasné ukončení provozování veřejného vodovodu z důvodu špatné kvality vody.
  8. Mimořádnou odměnu pro účetní obce.

bere na vědomí:

  1. Podání žádosti o dotaci na využití poradenských služeb pro prodej dřeva na pni.
  2. Příkaz k inventarizaci majetku obce a složení inventarizační komise.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku