2012
Tisk článku

Usnesení č. 11/2012

Usnesení č. 11/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 24.4.2012 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Inventarizaci majetku obce dle přednesené zprávy. Podklady jsou uloženy v účetnictví obce.
  2. Zakoupení štípačky dřeva v max. ceně 42.500,00 Kč bez DPH.

bere na vědomí:

  1. Zprávu o provedených kontrolách 2/2011, 2A/2011, 1/2012 a 1A/2012.
  2. Zprávu o provedené kontrole kontrolním výborem: 1/2012.
  3. Provedení zaměření věcného břemene na pozemkových parcelách KN č. 82/2 a 83/1, jakož i zaměření části pozemkové parcely KN č. 83/1 pro zamýšlený převod obci.

pověřuje:

  1. Starostu a místostarostu obce zahájením jednání s budoucím zhotovitelem územního plánu obce.
  2. Starostu obce předložením návrhu zhotovitele územního plánu a harmonogramu prací na příštím zasedání zastupitelstva obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku