2012
Tisk článku

Usnesení č. 12/2012

Usnesení č. 12/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 7.6.2012 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Závěrečný účet obce Dobronice u Bechyně za rok 2011 bez připomínek.
 2. Změny v rozpočtu obce č. 1, které jsou přílohou zápisu.
 3. Přijatá opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
 4. Smlouvu o zřízení práva, odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí Dobronice u Bechyně a p. Milanem Kautským, Staré Město 364, Dolní Bukovsko, na položení elektrické přípojky na p.p. KN č. 734/15 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně.
 5. Zadání vypracování nového územního plánu firmě UA Projekce, ing. Ťukalová, České Budějovice.

odkládá:

 1. Rozhodnutí o odprodeji částí pozemkových parcel PK č. 244/6 – 47 m2, PK č. 244/7 – 22 m2, PK č. 251 – 105 m2, do vyřešení příjezdu k dalším rekreačním chatám.

bere na vědomí:

 1. Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez připomínek.

stanovuje:

 1. Cenu pozemkových parcel
  parcela výměra (m2) cena (Kč)
  KN č. 53/2 18 90,00
  KN č. 730/3 856 4208,00

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku