2012
Tisk článku

Usnesení č. 15/2012

Usnesení č. 15/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 30.10.2012 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Rozpočtové změny tak jak byly starostou obce předneseny a návrh je součástí zápisu.
 2. Žádost o bezúplatný převod a současně i bezúplatný převod části pozemkové parcely KN č. 83/1, oddělenou GP č. 328-171/2009 a označenou č. 83/4 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dobronice u Bechyně.
  Obec Dobronice u Bechyně se zavazuje o převáděnou nemovitost řádně pečovat a užívat ji ve veřejném zájmu jako veřejné prostranství dětské hřiště. Obec Dobronice u Bechyně se dále zavazuje, že převáděná nemovitost nebude využívána ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebude pronajímána ani nebude převedena ve prospěch třetí osoby, to vše po dobu deseti let od odoby právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti.
  V případě že obec Dobronice u Bechyně převede předmětnou nemovitost nebo její část na třetí osobu, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou obec Dobronice u Bechyně převodem na třetí osobu získala.
  V případě, že obec Dobronice u Bechyně nebude předmětnou nemovitost nebo její část užívat ve veřejném zájmu, bude ji využívat ke komerčním, či jiným výdělečným účelům nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokuti ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.
 3. Program a organizaci předvánočního setkání občanů dne 15. prosince 2012.

pověřuje:

 1. Finanční výbor a starostu obce zpracováním vyrovnaného rozpočtu obce na rok 2013 a předložení návrhu na příštím zasedání zastupitelstva.

bere na vědomí:

 1. Smlouvu o placení neinvestičních nákladů za žáky základních škol v Bechyni č.ev. 224/2012-sml.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku