2012
Tisk článku

Usnesení č. 16/2012

Usnesení č. 16/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 27.11.2012 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočtové změny tak jak byly starostou obce předneseny a návrh je součástí zápisu.
  2. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně na rok 2013 tak jak byl starostou obce přednesen a jehož návrh je součástí zápisu.
  3. Odprodej nově vytvořených pozemkových parcel KN č. st. 53/2 – zast. plocha o výměře 18 m2, 734/19 – zahrada o výměře 8 m2 a 739/20 – zahrada o výměře 275 m2 panu Josefovi Radvanovi, Dobronice u Bechyně 22.
  4. Odprodej části pozemkové parcely 244/6 oddělené jako díl "b" o výměře 47 m2 a části pozemkové parcely 251 oddělené jako díl "a" o výměře 46 m2, čímž dle GP č. 363-80/2012 vznikne nová pozemková parcela 251/2 o výměře 95 m2.
  5. Výplatu jednorázové sociální dávky občanům obce dle seznamu, který je přílohou zápisu.
  6. Pronájem provozovny prodejny a pohostinství paní Janě Radvancové, Dobronice u Bechyně 90.
  7. Návrh na odměnu formou věcného daru občany vykonávající činnost pro obec v hodnotě 500,00 Kč na osobu dle přiloženého seznamu.

stanovuje:

  1. Cenu za prodej pozemkových parcel obce, užívaných jako součást nemovitosti zjištěných při digitalizaci katastru obce, ve výši 15,00 Kč za 1 m2 pro osobu s trvalým pobytem v obci a cenu 50,00 Kč za 1 m2 pro ostatní vlastníky nemovitostí. Tato cena je platná do 31.12.2013 a podléhá schválení zastupitelstvem obce.

pověřuje:

  1. Kulturní a sociální komisi zajištěním a organizací předvánočního setkání občanů dne 15.12.2012.

bere na vědomí:

  1. Smlouvu o pronájmu provozovny prodejny a pohostinství a smlouvu o zajištění zimní údržby komunikací obce pro období 2012 – 2013.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Josef Franěk
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku