2013
Tisk článku

Usnesení č. 18/2013

Usnesení č. 18/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 25.02.2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Účetní závěrku obce za rok 2012 bez připomínek.
  2. Inventarizaci a vyřazení majetku obce dle návrhu inventarizační komise, jehož soupis je součástí zápisu o inventarizaci.
  3. Smlouvu kupní na požární vozidlo CAS 25 – Š 706 M 634.
  4. Rozpočtovou změnu č. 1 na nákup požárního vozidla CAS 25 – Š 706 M 634, zvýšení výdajů na nákup DDHM ve výši 28.688,00 Kč a dále dotace na výdaje pro volbu prezidenta republiky, snížení příspěvku na výkon státní správy v části příjmové, se kterou souvisí další drobné úpravy.

pověřuje:

  1. Místostarostu obce p. Antonína Hejlka a člena zastupitelstva a velitele zásahové jednotky SDH p. Josefa Radvana k převzetí požárního vozidla v určeném termínu.

bere na vědomí:

  1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o provozování systému svozu separace v obci Dobronice u Bechyně, dodatek č. 15 ke smlouvě o převedení výkonu práv a povinností nakládání s odpady na území obce Dobronice u Bechyně – obě mezi firmou Rumpold s.r.o., prov. Tábor a obcí Dobronice u Bechyně a dále se smlouvou licenční pro veřejnou produkci hudebních děl s agenturou OSA.
  2. Zprávy z provedených kontrol, výbory finančním a kontrolním, bez připomínek.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku