2013
Tisk článku

Usnesení č. 19/2013

Usnesení č. 19/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 02.05.2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

 1. Závěrečný účet obce za rok 2012 tak, jak byl starostou obce přednesen a jehož kopie je součástí zápisu.
 2. Rozpočtovou změnu č. 2/2013.
 3. Odprodej:
  • části pozemkové parcely KN č. 714, označenou v GP č. 387-2/2013 jako díl "b" o výměře 47 m2
  • části pozemkové parcely KN č. 734/17 označenou ve stejném GP jako díl "a" o výměře 71 m2
  • pozemkové parcely KN č. 704/2 o výměře 32 m2
  • pozemkové parcely KN č. 704/5 o výměře 26 m2
  • pozemkové parcely KN č. 704/3 o výměře 385 m2
 4. Nákup části pozemkové parcely KN č. 354/1, oddělenou GP č. 394-27/2013, označenou dále jako p.p. č. 354/3 o výměře 117 m2.
 5. Podání žádosti o bezúplatný převod pozemkové parcely KN č. 666/11 – TTP, majitel ČR, příslušnost hospodařir Státní pozemkový úřad.
 6. Zpracovatele územního plánu obce – Město Tábor.
 7. Vyplacení mimořádné odměny účetní obce.

pověřuje:

 1. Starostu a místostarostu obce spoluprací se zpracovatelem územního plánu – Městem Tábor.

bere na vědomí:

 1. Zápis o provedeném přezkumu hospodaření obce za rok 2012.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Švec, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku