2013
Tisk článku

Usnesení č. 22/2013

Usnesení č. 22/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 12.09.2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočtové změny tak jak byly starostou obce předneseny a jejich návrh je součástí zápisu.
  2. Odprodej
    • pozemkové parcely KN č. 704/6 o výměře 16 m2, panu Jaroslavu Veselému, Dobronice u Bechyně, za cenu 15,00 Kč za 1 m2
    • části p.p. č. 162/1, oddělenou GP č. 400 – 43/2013, označenou jako p.p. č. 162/7 o výměře 149 m2 a část p.p. KN č. 702/5 oddělenou GP č. 400 – 43/2013, označenou jako p.p. č. 702/6 o výměře 7 m2 p. Novákové Kamile, Kostelec nad Orlicí, majitelce rekreační chaty, za cenu 50,00 Kč za 1 m2
  3. Komisi pro výběr dodavatele stavby a technologie úpravny vody obce ve složení: Antonín Hejlek – předseda komise, členové: Hana Buriánková, Josef Franěk a Rudolf Děkan.
  4. Návrh smlouvy o pronájmu částí veřejného prostranství na p.p. č. 82/11 a 744 v majetku obce.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Jaroslav Černý, Josef Radvan
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku