2013
Tisk článku

Usnesení č. 23/2013

Usnesení č. 23/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 14.11.2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočtové změny tak jak byly starostou obce předneseny a jejich návrh je součástí zápisu.
  2. Odprodej částí pozemkové parcely KN č. 702, oddělených GP č. 406 – 72/2013 a označených jako p.p. č. 702/8 o výměře 1 m2, 702/9 o výměře 12 m2 a dále části pozemkové parcely KN č. 161/1 označenou tímtéž GP jako 161/15 o výměře 30 m2 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně panu Danielu Guttnerovi, Praha 12 – Kamýk a panu Martinu Guttnerovi, Praha 4, majitelům nemovitosti, za cenu 50,00 Kč za 1 m2.
  3. Odprodej části pozemkové parcely KN č. 162/1, oddělenou GP č. 406 – 72/2013 a označenou jako č. 162/8 o výměře 16 m2 manželům Jaroslavu a Petře Guttnerovým, Praha 4, majitelům nemovitosti č.e. 74. v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně, za cenu 50,00 Kč za 1 m2.
  4. Nákup jedné ideální poloviny pozemkové parcely KN č. 356 o výměře 742 m2 v k.ú. a obci Dobronice u Bechyně od paní Ladislavy Chlumecké, Bechyně a paní Heleny Uhlíkové, Bechyně. Spolumajitelkou obce by pak byla paní Milena Kotounová. Parcela navazuje na pozemky obce. Cena nemovitosti je stanovena dohodou a činí 2.500,00 Kč.
  5. Návrh na výplatu mimořádné sociální dávky občanům dle seznamu který je přílohou zápisu.
  6. Příspěvek obce při narození dítěte Daně Felbabové.

bere na vědomí:

  1. Zápis kontrol provedených finančním výborem, který je přílohou zápisu.
  2. Zprávu o hospodaření obce za 10 měsíců roku 2013.
  3. Smlouvu o provedení díla mezi Zemědělským družstvem Opařany a Obcí Dobronice u Bechyně na provádění zimní údržby komunikací obce v období zima 2013 – 2014.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Rudolf Děkan, Luboš Koliha
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku