2013
Tisk článku

Usnesení č. 24/2013

Usnesení č. 24/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 10.12.2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočtové změny tak jak byly starostou obce předneseny a jejich návrh je součástí zápisu.
  2. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně pro rok 2014 tak jak byl starostou obce přednesen a jeho návrh je součástí zápisu.
  3. Nájemní smlouvu na pronájem zemědělsky obhospodařovaných pozemků obce Zemědělskému družstvu Opařany. Nájemní smlouva je uložena v písemnostech obce roku 2013.
  4. Částku 1.000,00 Kč jako pohoštění zhotovitele zařízení pro společenský sál obce při výrobě a montáži.
  5. Výběr dodavatele opravy účelové komunikace na pozemkové parcela KN 722 v obci a k.ú. Dobronice u Bechyně po povodni v červnu 2013, firmy CHAZEP, a.s. Okružní 711, České Budějovice a smlouvu o provedení díla s touto firmou.
  6. Věcnou odměnu za péči o veřejnou zeleň ve výši 500,00 Kč pro p. Marii Děkanovou a Janu Radvanovou.

bere na vědomí:

  1. Zápis kontroly provedené kontrolním výborem, který je přílohou zápisu.
  2. Příkaz k inventarizaci majetku obce a jmenování inventarizační komise.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Franěk, Jaroslav Švec
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku