2014
Tisk článku

Usnesení č. 02/2014

Usnesení č. 02/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 20.11.2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Nákup pozemkové parcely KN č. 139, o výměře 4.103 m2 a nákup části p.p. č. 138/1 po zaměření komunikace.
  2. Rozpočtovou změnu č. 1/2014, navýšení rozpočtu o částku 155.000,00 Kč v paragrafu 5512, účet 5137.
  3. Rozpočtové opatření č. 4 a 5/2014.
  4. Výplatu mimořádné sociální dávky pro občany s trvalým pobytem v obci dle pravidel schválených zastupitelstvem obce usnesením č. 09/2007.
  5. Nákup počítače pro potřeby veřejné knihovny a veřejného internetu.

bere na vědomí:

  1. Dopis advokátní kanceláře Šíp, Kadlec, Paikrtová, ve věci odprodeje části pozemkové parcely KN č. 137/12.
  2. Zprávu o kontrolách provedených finančním a kontrolním výborem.
  3. Zprávu o přípravě předvánočního setkání občanů obce Dobronice u Bechyně.
  4. Uložení pokuty Českou inspekcí životního prostředí (ČIŽP) za nedostatky v odběru vzorků při vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Josef Radvan, Pavel Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku