2014
Tisk článku

Usnesení č. 03/2014

Usnesení 03/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně, konaného dne 09.12.2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně

schvaluje:

  1. Rozpočet obce Dobronice u Bechyně pro rok 2015 tak, jak byl přednesen předsedou finančního výboru a jeho kopie je přílohou zápisu.
  2. Rozpočtovou změnu č. 2/2014, navýšení rozpočtu o částku 201.000,00 Kč v paragrafu 3639, účet 5137.
  3. Rozpočtové opatření č. 6/2014, které je přílohou zápisu.
  4. Zřízení věcného práva služebnosti inženýrské sítě, kanalizačního vedení na pozemcích pp. č. 82/2, pp.č. 82/6 a pp.č. 83/1 v k.ú. Dobronice u Bechyně ve vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve prospěch obce Dobronice u Bechyně za jednorázovou úplatu ve výši 7.260,- Kč na základě smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
  5. Členy zastupitelstva obce Jiřího Kodada, Antonína Hejlka, Ing. Zdeňka Bártu a Hanu Buriánkovou pro zřízení podpisového vzoru pro manipulaci s účtem obce v KB.
  6. Navýšení odměny účetní pracovnice od 01.01.2015.

bere na vědomí:

  1. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce za rok 2015 a složení inventarizační komise.
  2. Smlouvu o provedení díla – zimní údržba místních komunikací, mezi Zemědělským družstvem Opařany a Obcí Dobronice u Bechyně.

 

Zapsala: Hana Buriánková
Ověřili: Ing. Zdeněk Bárta, Jaroslav Černý
Starosta: Jiří Kodad

Tisk článku